Vrijdag 21 oktober 2016 kwam minister De Block de eerste geïntegreerde huisartsenwachtpostspoeddienst in België plechtig openen op campus Sint-Jan Brugge. Hierbij verwees ze naar het ‘Brugs Model’, het model dat door de FOD Volksgezondheid naar voor wordt geschoven als het model voor de toekomst. Omdat het voor patiënten niet altijd duidelijk is waar ze naartoe kunnen met hun hulpvraag (spoed, huisarts, andere) kunnen ze bij ons terecht op één centrale plaats via één gemeenschappelijke ingang. De triageverpleegkundige zal dan na een korte bevraging en aan de hand van protocollen de patiënt doorverwijzen naar de spoedgevallendienst of de huisartsenwachtpost (HAWAP).

Aan zo’n samenwerking spoed-HAWAP gaat heel wat vooraf. De eerste gesprekken tussen onze directie en het bestuur van de HAWAP (toen gelokaliseerd in het ‘Minnewater’) vonden al plaats eind 2014. Vanaf het voorjaar 2015 werden de eerste vergaderingen belegd tussen spoed en de HAWAP. Waar het bij de eerste gesprekken nog wat zoeken was, merkten we al snel dat we één gezamenlijk doel hadden: de juiste patiënt op de juiste plaats de juiste zorgen aanbieden. Dat doel zorgde ervoor dat er gezamenlijk gezocht werd naar wat beide partijen konden winnen, niet wat iedereen kon verliezen.

De triage, uitgevoerd door een ervaren spoedverpleegkundige, gebeurt aan de hand van de ‘1733-protocollen’. Deze protocollen werden opgemaakt voor telefonische triage in de 1733-centrale en worden nu bij ons afgetoetst aan fysieke triage zodat ze, waar nodig, kunnen bijgestuurd worden. Daarna zal de stuurgroep 1733 (studiegroep Leuven-Tienen) deze protocollen verder uitwerken met de FOD Volksgezondheid om ze dan nationaal te verspreiden.

Maar wat betekent dit alles nu in de praktijk? Vanaf vrijdagavond 19 uur tot maandagochtend 8 uur (en vanaf de avond voor – tot de ochtend na een feestdag) is de HAWAP geopend. Hierbij zijn er drie grote patiëntenstromen te onderscheiden:

1. De patiënt die naar ‘1733’ heeft gebeld en rechtstreeks doorverwezen werd naar de HAWAP of naar een spoedgevallendienst.

2. De patiënt die met ambulance, PIT of MUG wordt binnengebracht gaat rechtstreeks naar onze spoed.

3. Alle andere patiënten worden door de triageverpleegkundige van de spoedgevallendienst getrieerd (voordat de patiënt ergens ingeschreven wordt) om zo te bepalen waar deze patiënt het best kan geholpen worden. Dit voorstel kan door de patiënt geweigerd worden, in die (zeldzame) gevallen kan de patiënt zijn behandelkeuze kenbaar maken.

Daarnaast is het ook mogelijk dat de patiënt vanuit de HAWAP naar een spoedgevallendienst verwezen wordt als na onderzoek door de huisarts zou blijken dat een spoedconsult toch nodig blijkt. De vrije keuze van behandelplaats voor de patiënt is ook hier gegarandeerd, de patiënt kiest zelf in welk ziekenhuis hij zich verder wil laten behandelen.

Ondertussen zijn we enkele maanden verder … de eerste evaluaties hebben we achter de rug en alle partijen zijn heel enthousiast! Op de spoedgevallendienst merken we dat we in het weekend nu de juiste patiënt op de juiste plaats de juiste zorgen kunnen bieden.

Nu afwachten of het ‘Brugs Model’ andere spoeddiensten kan inspireren…